Jabłonka gazeta informacyjno - reklamowa nr 112 - page 11

11
GMINA I MIASTO GRÓJEC
- Elektryczna winda osobowo - towarowa firmy OTIS
- Nowa jakoϾ
- dekoracyjne kaloryfery zamiast typowych p³ytowych
- Wentylacja hybrydowa w mieszkaniach i mechaniczna w gara¿ach
- likwidacja nawiewów kratkami wentylacyjnymi
bardzo uci¹¿liwa w okresie zimowym
- Do ka¿dego mieszkania mo¿liwoœæ zakupu dwóch gara¿y
2
- Czynsz w wysokoœci 40 gr za m
2
- Tarasy od 8 do 10 m
- Osiedle strze¿one zamkniête
2
- Okna trzyszybowe wspó³czynnik 0,6 W/m K
- Drzwi do lokali dŸwiêkoszczelne 42 Rw
- Ocieplenie budynku - szary styropian 033
- Ciep³e parapety 3D
- Stolarka drzwiowa i okienna z firmy
- Certyfikowana zbiorcza instalacja satelitarna
BIURO SPRZEDA¯Y: Ul. Wiatraczna 19 g, 05-600 Grójec
WYSOKA JAKOŒÆ ZA ROZS¥DN¥ CENÊ
O
GRODY
R
AJU
tel. + 48 48 664 75 68, 48 664 39 82;
kom.
512 547 406
e-mail:biuro@tuskdevelopment.pl
NIP: 797-186-18-72
GOTOWE
MIESZKANIA
NOWOή
DEKORACYJNE
KALORYFERY
Cechy charakterystyczne budynku:
WYKONANIE INWESTYCJI W 90 PROCENTACH
GOTOWE MIESZKANIA
W BUDYNKU NR 1
2
Cena od
3.900
z³/m
- Du¿e, widne okna
- Ogródki do lokali parterowych
2
o powierzchni od 40 do 200m
US£UGI KOPARKO - £ADOWARK¥ TEL. 509 616 968
Impreza została zorganizowana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec,
Grójecki Ośrodek Kultury, Grójecki
Ośrodek Sportu, Miejsko - Gminną
Bibliotekę Publiczną, Pełnomocnika
Burmistrza ds. Uzależnień oraz Straż
Miejską.
Festyn poprowadzili dyrektor Miej-
sko – Gminnej Biblioteki Publicznej
Kinga Majewska oraz komendant
Straży Miejskiej Sławomir Majewski.
Licznie zebrani mieszkańcy oraz go-
ście mogli podziwiać kilkugodzinne
widowisko oferujące moc przeróż-
nych atrakcji.
Dla miłośników tańca popis swoich
umiejętności dali najmłodsi artyści -
grupa prowadzona przez Krzysztofa
Pracownika w ramach Studia Tańca
w Grójeckim Ośrodku Kultury oraz
formacje Juniors, Kids i Fresh ze
szkoły tańca Dance Zone Alchemia
trenujące pod okiem Pauliny Asen-
drych - Chałupki i Joanny Olczak.
Zwolennicy wrażeń sportowych mo-
gli podziwiać występ jednej z gwiazd
tego wieczoru, finalistów siódmej
edycji „Mam Talent”, grupy Alter
Trio. Akrobacje artystów, którzy na
co dzień są studentami, a akrobatykę
trenują od małego dziecka, wywoła-
ły prawdziwy zachwyt publiczności.
Równie wielkich emocji dostarczył
zebranym występ półfinalisty ósmej
(obecnej) edycji programu „Mam
Talent” - Bartka Ćwika. Akrobacje
rowerowe pięciokrotnego medalisty
Mistrzostw Polski spotkały się z entu-
zjastycznym przyjęciem szczególnie
wśród młodych fanek na widowni. To
jednak nie był koniec przeżyć sporto-
wych, ponieważ wkrótce na scenie
pojawili się shihan Jacek i Krzysztof
Chałupka, trenerzy karate. Panowie
uprawiają ten sport od 25 lat i mogą
się pochwalić 5 dan. Bracia zademon-
strowali pokaz swych umiejętności
opatrzony odpowiednim komenta-
rzem technicznym, który „niewta-
jemniczonym” przybliżył nieco tajni-
ki tej sztuki walki. Ostatnią atrakcją
z dziedziny sportu było spotkanie z
polskim lekkoatletą, brązowym me-
dalistą Mistrzostw Świata z 2015 r.
w Pekinie, Robertem Urbankiem.
Rozmowę z mistrzem przeprowadził
manager sportu GOS Ireneusz Woj-
ciechowski. Swoje pytania mieli rów-
nież szansę zadać najmłodsi członko-
wie publiczności, a na koniec kilku
ochotników zostało zaproszonych do
wspólnego treningu z medalistą.
Atrakcją, która niezwykle rozbawiła
obecnych na hali, był występ Jacka
Kuranta, 52-letniego wszechstron-
nie uzdolnionego stolarza. Artysta
zaprezentował swój słynny „Taniec z
kukłami”, a w dalszej części wieczo-
ru wykonał humorystyczny program
słowno - muzyczny.
Emocje sięgnęły zenitu gdy na sce-
nie pojawiła się ukraińska artystka,
zwyciężczyni polskiej edycji „Mam
Talent”, Tetiana Galitsyna. Gwiaz-
da przygotowała dla mieszkańców
naszego miasta specjalne animacje
piaskowe z licznymi akcentami gró-
jeckimi. Magiczne obrazy Tetiany
widownia mogła podziwiać podczas
dwóch występów, natomiast pod-
czas trzeciego artystka zaprosiła do
współpracy dzieci obecne na hali.
Silne emocje zwłaszcza wśród naj-
młodszych, bo to oni dostawali losy
od strażników miejskich, wzbudziła
loteria. Sześć zestawów cennych na-
gród powędrowało do tych szczęśliw-
ców, których numerki zostały wycią-
gnięte w losowaniu.
Festyn Rodzinny od lat cieszy się
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców naszej gminy i na stałe wpisał
się już do kalendarza imprez. Jednak
w tym roku, dzięki sprowadzonemu
z Teatru Wielkiego w Łodzi telebi-
mowi i oprawie świetlnej, wydarze-
nie nabrało charakteru prawdziwego
rozrywkowego show. Sądząc po reak-
cjach publiczności festyn należy zali-
czyć do udanych.
Anna Kamińska
W środę, 11 listopada na hali sportowej „Spartakus” już po raz
dwunasty odbył się Festyn Rodzinny z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
Festyn Rodzinny
z gwiazdami
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy
Św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego. Nabożeń-
stwo koncelebrowali proboszcz pa-
rafii garnizonowej w Radomiu - mjr
Krzysztof Smoleń, ks. prałat Stefan
Kazulak Dziekan dekanatu grójec-
kiego oraz proboszcz parafii pw. św.
Mikołaja - ks. Zbigniew Suchecki.
Liturgia odbyła się zgodnie z cere-
moniałem wojskowym z udziałem
asysty honorowej z 1. Grójeckiego
Ośrodka Radioelektronicznego.
We mszy uczestniczyli przedstawi-
ciele władz gminy, powiatu, służb
mundurowych, poczty sztandarowe
szkół, instytucji i organizacji z terenu
Gminy Grójec, kombatanci, harce-
rze, młodzież z białobrzeskiego li-
ceum oraz zaproszeni goście i licznie
zgromadzeni mieszkańcy Grójca.
Po nabożeństwie radosny korowód
niepodległościowy z udziałem żoł-
nierzy 1. Orel, grupy rekonstrukcyj-
nej 22. Pułku Ułanów Podkarpac-
kich, harcerzy Hufca ZHP Grójec,
pocztów sztandarowych, członków
Klubu Motocyklowego „Cobra”,
przedstawicieli Stajni Buńczuk prze-
szedł pod pomnik Józefa Piłsudskie-
go gdzie kontynuowano uroczystości
patriotyczne.
Tradycyjny meldunek złożony przez
dowódcę uroczystości ppłk Sła-
womira Bukowskiego Dowódcy 1.
Orel, płk Andrzejowi Kozerze oraz
odegranie hymnu państwowego za-
inicjowało dalszy ceremoniał. Ze-
brani wysłuchali Apelu Pamięci, po
którym kompania honorowa oddała
salwę dla uczczenia pamięci bohate-
rów poległych w walkach za wolność
Ojczyzny. Miłym dla zebranych żoł-
nierzy oraz ich rodzin momentem
było wręczenie aktów mianowań na
wyższy stopień wojskowy. W final-
nym punkcie obchodów przybyłe
delegacje władz, instytucji, organi-
zacji oraz goście i mieszkańcy złożyli
wieńce pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Po końcowej defiladzie wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni do wspól-
nego z harcerzami śpiewania pieśni
patriotycznych oraz na tradycyjny
żołnierski poczęstunek.
Anna Kamińska
We wtorek, 10 listopada w Grójcu miały miejsce obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości.
Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook