Przedsiębiorco, idą zmiany

Od początku 2017 r. ustawodawca nałożył obowiązek składania deklaracji VAT drogą elektroniczną dla podatników VAT UE, którzy dokonują „krajowych” dostaw lub nabyć w systemie odwróconego obciążenia. Dotyczy to też pozostałych podatników, którzy zobowiązani są już obecnie do składania deklaracji rozliczeniowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmienią się również zasady ubiegania się zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni.

O zwrot w tym trybie ubiegać się będzie można, gdy należności wynikające z faktur zostaną opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego, jak i gdy niektóre należności nie będą opłacone w powyższy sposób ale tylko w przypadku gdy ich łączna kwota nie przekroczy 15 000 zł. Prawo do zwrotu VAT będą mieli tylko podatnicy, którzy w okresie ostatnich 12 m-cy byli zarejestrowani jako VAT czynni i składali za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe. Ponadto wprowadzono odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących rejestracji podatników podatku VAT. Odpowiedzialność ta będzie ograniczona do kwoty 500 000 zł. Pełnomocnik będzie odpowiadał za zaległości podatkowe powstałe w wyniku dokonanych czynności w ciągu 6 m-cy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika czynnego. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyła sytuacji, gdy powstanie zaległości podatkowych będzie wiązało się z udziałem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Ciekawym rozwiązaniem są wprowadzone zasady rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT. Organ podatkowy będzie mógł odmówić rejestracji podatnika m.in. gdy: podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, czy dany podmiot nie będzie istniał, jak też nie będzie można skontaktować się nim lub jego pełnomocnikiem, oraz gdy nie będą oni się stawiać na wezwanie organu. Wykreślenie zarejestrowane podatnika będzie następować m.in. gdy zawiesi on działalność na co najmniej sześć kolejnych m-cy czy też nie będzie składał deklaracji przez co najmniej kolejnych 6 m-cy lub dwa kolejne kwartały.

Wprowadzono sankcje za nierzetelne rozliczanie się w VAT. Będzie stosowana w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia zwrotu podatku oraz niewpłacenia należnego zobowiązania lub niezłożenia deklaracji. Sankcja będzie wynosić 30% kwoty zawyżenia lub zaniżenia, a w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej sankcja wyniesie 20%. Z kolei wobec podatników dopuszczających się nadużyć podatkowych, w tym odliczających podatek z pustych faktur przewidziano sankcję podwyższoną w wysokości 100%.
Ustawodawca wprowadził karę grzywny dla zleceniodawcy wypłacającego wynagrodzenie poniżej minimalnej stawki godzinowej w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.
Jak wspomnieliśmy, to tylko subiektywny wybór nowych przepisów regulujących życie podatników jak i przedsiębiorców. Zmiany mają miejsce na bieżąco, stąd przed podejmowaniem decyzji biznesowych w życiu prywatnym i zawodowym coraz częściej widoczna staje się potrzeba uprzedniej konsultacji z radcą prawnym, czy doradcą podatkowym, aby nie wspominać polskiego przysłowia „mądry Polak po szkodzie”.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji prawnych z jednym z ponad 20 naszych prawników specjalizujących się w różnych obszarach prawa.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja