Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Szanowni Państwo, spotykając się na co dzień  z sadownikami w naszym powiecie grójeckim, spotykam się z ogromną falą pytań na temat nowych zasad w zatrudnieniu cudzoziemców w gospodarstwach. Dlatego poprosiłem dyrektor z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, Marzannę Skoczek o rozmowę w tej ważnej dla nas kwestii.

Pani dyrektor, jaka jest definicja prac sezonowych, które będą mogli wykonywać cudzoziemcy zatrudniani w naszych gospodarstwach?
Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności wg klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca.

Jakie rodzaje wiz, muszą posiadać  cudzoziemcy, aby mogli pracować w naszych gospodarstwach?
Proszę pamiętać, że posiadanie wizy przez cudzoziemca nie zawsze uprawnia podmiot do powierzenia pracy. Cudzoziemiec będzie uprawniony do wykonywania pracy jeżeli posiada  ważny tytuł pobytowy np. zezwolenie na pobyt czasowy, wizę Schengen (C), wiza krajowa (D) lub paszport biometryczny a podmiot powierzający pracę (rolnik-sadownik) uzyska zezwolenie na pracę sezonową.
Wiza krajowa (D)- cel oznaczony jest numerycznie (od 1 do 23) na naklejce wizowej cudzoziemiec w polu ,,cel wydania’’. Nie można zatrudnić cudzoziemca, którego wiza została wydana w celu: 01, 20, 21.
Można natomiast  zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, którego wiza została wydana w celu: 09 (studia stacjonarne-dzienne), 18 (karta Polaka), pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień. Pozostałe cele wydania wizy uprawniają cudzoziemca do podjęcia pracy, pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.


Jak długo biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje wiz może pracować cudzoziemiec w gospodarstwie?
Wiza krajowa (D) uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nieprzekraczający roku. Okres ważności wizy zależy od celu podróży.
Wiza Schengen (C) – uprawnienia cudzoziemca do pobytu w strefie Schengen do 90 dni w dowolnym 180 dniowym okresie. Wiza wskazuje również liczby wjazdu do strefy Schengen w okresie jej ważności, np. 01 – jeden wjazd, multiple – nieograniczona liczba wjazdów.
Ruch bezwizowy – cudzoziemiec, posiadający paszport biometryczny może przebywać w Polsce maksymalnie 90 dni, licząc od momentu wjazdu do Polski liczony w okresie 180 dniowym.
Zezwolenie na pracę sezonową- wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej (05b) lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków  okres 9–ciu miesięcy liczony jest od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa obszaru Schengen w roku kalendarzowym.
Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na innej podstawie pobytowej np. wiza (cel 05, 05a) lub posiada paszport biometryczny i wjechał ruch bezwizowym, ale bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu cudzoziemca, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach.

Czy każdemu obywatelowi z Ukrainy, który wjechał do Polski na podstawie paszportu biometrycznego, będziemy mogli powierzyć pracę w naszych gospodarstwach?
Tak. Tyle, że sam paszport biometryczny nie uprawnia do powierzenia pracy.
Podmiot, który chce legalnie powierzyć cudzoziemcowi pracę, powinien posiadać zezwolenie na pracę sezonową i ważny tytuł pobytowy cudzoziemca.
Jeżeli cudzoziemiec wjechał do Polski w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków czyli prościej mówiąc zaświadczenie o wpisaniu wniosku. Jeżeli zaświadczenie jest wystawione na podmiot, który chce powierzyć pracę to przystępuję do drugiego etapu i składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi po wjeździe, na podstawie którego urząd wyda zezwolenie na pracę sezonową. W tym przypadku może wnioskować o wydanie zezwolenia  na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym liczony od pierwszego wjazdu cudzoziemca.
Proszę pamiętać, że cudzoziemiec z paszportem biometrycznym legalnie może przebywać do 90 dni, zaś zezwolenie na pracę sezonową umożliwi cudzoziemcowi przedłużenie legalnego pobytu w związku z pracą sezonową. Cudzoziemiec najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o przedłużenie pobytu.
Złożenie wniosku przez cudzoziemca do wojewody uprawnia podmiot do dalszego powierzania pracy temu cudzoziemcowi. Jeżeli cudzoziemiec nie złoży wniosku o przedłużenie pobytu podmiot nie powinien dalej  powierzać pracy pomimo, że wydane zezwolenie na prace będzie wydane do 9 miesięcy.
Moja sugestia jest taka, że cudzoziemiec, który posiada paszport biometryczny i zaświadczenie do pracy sezonowej, może przed wjazdem do Polski wnioskować o wydanie wizy we właściwym miejscowo konsulacie.
Natomiast jeżeli cudzoziemiec wjechał w ruchu bezwizowym bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji, podmiot może wnioskować o wydanie zezwolenia na okres legalnego pobytu cudzoziemca czyli  nie dłużej niż do 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego pobytu.

Na jak długo będziemy mogli powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy  w naszych gospodarstwach w zależności od rodzaju wizy?
Dla cudzoziemca, który wjedzie z wizą 05b podmiot będzie mógł wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do 9 miesięcy w roku kalendarzowym liczony od pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen. Natomiast inne cele wizy uprawniać będą podmiot do otrzymania zezwolenia na pracę sezonową na okres legalnego pobytu, np. cudzoziemiec wjechał na podstawie wizy 05, okres wydania wizy od 01.01.2018 do 31.12.2018 na okres 175 dni. Zezwolenie na pracę sezonową w tym przypadku będzie mogło być wydane na okres legalnego pobytu, który jeszcze pozostał cudzoziemcowi ze 175 dni we wskazanym okresie.

Na jaki okres będziemy mogli powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy w naszych gospodarstwach, jeżeli przekroczy granice na podstawie paszportu biometrycznego?
Jeżeli cudzoziemiec wjedzie tylko na podstawie paszportu biometrycznego pracę można powierzyć nie dłużej niż do 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego pobytu. Oczywiście na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Jak wygląda procedura otrzymania pozwolenia na pracę dla cudzoziemców na 9 miesięcy krok po kroku. Jakie są wymagane dokumenty?
Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu. 
Cudzoziemiec nie przebywa w Polsce i nie posiada żadnego tytułu pobytowego, procedurę rozpoczyna od złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wraz z załącznikami tj.:
1. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
2. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. dowód wpłaty (odrębny na danego cudzoziemca)
4. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
5. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
6. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
7. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
8. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 9. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.
10. kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG); w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego
11. oświadczenie o niekaralności pracodawcy 
12. pouczenie prawa i obowiązki pracodawcy

Przy składaniu wniosku należy okazać ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, innego ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
(Przy procedurze uproszczonej niezbędne załączniki są wyczernione.)
Po weryfikacji wniosku urząd wydaje zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków.
Zaświadczenie należy wysłać cudzoziemcowi, który na podstawie zaświadczenia będzie ubiegał się o wydanie wizy 05b.
Jeżeli cudzoziemiec otrzymał wizę i wjedzie do Polski do podmiotu, który ma zaświadczenie podmiot powinien przystąpić do drugiego etapu. Podmiot składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy po wjeździe cudzoziemca wraz z kopią wszystkich wypełnionych stron paszportu oraz informacją o miejscu zakwaterowania cudzoziemca. Urząd po weryfikacji dokumentów wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Dziękuję pani dyrektor Marzannie Skoczek za tak wyczerpujące odpowiedzi. Zapewne pojawią się jeszcze inne pytania, na które postaramy się odpowiedzieć.


Michał Pruś
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Grójeckiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Geodezji

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja