Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców cz. II

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców cz. II

Zapraszam Państwa na dalszy ciąg rozmowy z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu Marzanną Skoczek na temat nowych zasad w zatrudnieniu cudzoziemców w gospodarstwach.

Pani dyrektor, jak wygląda procedura powierzenia pracy cudzoziemcowi który wjechał do Polski na podstawie paszportu biometrycznego?
Podkreślam, że posiadanie przez cudzoziemca paszportu biometrycznego nie uprawnia jeszcze do zatrudnienia. Jeżeli podmiot (ogrodnik), chce powierzyć pracę cudzoziemcowi, który przekroczył granicę tylko z paszportem biometrycznym procedurę powierzenia pracy cudzoziemcowi powinien zacząć od złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wraz z wymaganymi załącznikami (przy procedurze uproszczonej niezbędne załączniki są wyczernione) tj.:
1.kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;
2.kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3.dowód wpłaty (odrębny na danego cudzoziemca)
4.dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
5.oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
6.dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
7.dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwo-leniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przy-padające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
10.dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
11.dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.
12.kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG); w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzeniu fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego
13.oświadczenie o niekaralności pracodawcy 
14.pouczenie prawa i obowiązki pracodawcy

Powierzenie pracy powinno nastąpić po otrzymaniu decyzji tj. zezwolenia na pracę sezonową.

Z których krajów możemy na zasadach uproszczonych zatrudniać cudzoziemców w naszych gospodarstwach?
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuję się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – państwami, dla których obywateli stosuje się uproszczone procedury tj. wydaje się zezwolenia na pracę sezonową bez przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy (tj. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych) są:
1)Republika Armenii;
2)Republika Białorusi;
3)Republika Gruzji;
4)Republika Mołdawii;
5)Federacja Rosyjska ;
6)Ukraina.

Jaki obowiązek spoczywa na rolniku w przypadku, gdy wystawił zaproszenie dla cudzoziemca, który nie przyjechał do pracy?
Rozumiem, że ma Pan na myśli zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
Ustawa nie nakłada na podmiot obowiązku informacyjnego. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków (podmiot otrzymał zaświadczenie) a podmiot w terminie do 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawi oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej wraz z kopią ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce i informacją o adresie zamieszkania to postępowanie w sprawie złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zostanie umorzone.

Pani dyrektor, jaki obowiązek spoczywa na rolniku w przypadku, gdy cudzoziemiec  kończy pracę w gospodarstwie?
Myślę, że rozliczyć się z cudzoziemcem. Ewentualnie uzgodnić, czy w przyszłości będą ze sobą współpracować, w jakim czasie i na jakich zasadach. Ponadto podmiot powierzający pracę powinien przechowywać dokumentację zatrudnieniową cudzoziemca. W sytuacji gdy kończy pracę w gospodarstwie zaś zezwolenie na pracę sezonową jest nadal ważne to podmiot może zgłosić zakończenie pracy przez cudzoziemca na piśmie. Wówczas Urzędu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uchyli w części zezwolenie na pracę sezonową.

Jakich terminów musi dotrzymać rolnik, który robi zaproszenie do pracy sezonowej i po przyjeździe będzie powierzał prace?
Jeżeli podmiot otrzymał zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej to musi pamiętać, że przystąpienie do drugiego etapu po wjeździe cudzoziemca tj. złożenie oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej wraz z kopią wszystkich wypełnionych stron paszportu i informacją o adresie cudzoziemca powinno nastąpić nie później niż w terminie do 120 dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji wniosków. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, cudzoziemiec może wykonywać pracę od dnia złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji wniosków do dnia doręczenia/odebrania zezwolenia na pracę sezonową.
Podmiot powinien również pamiętać, że najpóźniej w dniu dopuszczenia do pracy powinien zawrzeć umowę w formie pisemnej oraz przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.
Ponadto, jeżeli podmiot będzie zatrudniał cudzoziemca, który wjechał na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem w celu wykonywania pracy sezonowej i będzie zapewniał mu zakwaterowanie to podmiot ten również jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej oraz przed podpisaniem przedstawić cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały.                                                            

Czy jest możliwość uzyskania innych niż sezonowe pozwoleń dla cudzoziemców do pracy w rolnictwie?
Od 1 stycznia 2018 r. cudzoziemcy mogą podejmować zatrudnienie w rolnictwie, ogrodnictwie, gastronomii i turystyce tylko na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.

Jakie są w chwili obecnej najczęściej popełniane błędy przez  rolników starających się uzyskać pozwolenie na prace dla cudzoziemców?
Najczęściej występujące błędy dotyczą w szczególności danych osobowych cudzoziemca tj. literówki w imieniu lub nazwisku, błędnie odczytany miesiąc urodzenia cudzoziemca, zamiana imienia z nazwiskiem. Problem również stanowi wyliczenie legalnego pobytu w przypadku przyjazdu cudzoziemców z paszportem biometrycznym lub ważną wizą.

Pani dyrektor, czy jest możliwość pożyczania pracowników – cudzoziemców pomiędzy gospodarstwami. Jakie formalności urzędowe muszą być spełnione?
Generalnie zasada, jaka obowiązuje podmiot przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi dotyczy obowiązku posiadania ważnej decyzji na pracę tj. „Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” lub „Przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.  Cudzoziemcy oczywiście mogą pracować jednocześnie u kilku podmiotów powierzających pracę, jeżeli jest taka potrzeba. Każdy podmiot musi mieć odrębne zezwolenie na pracę sezonową dla tego cudzoziemca lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Będzie to zależało od tego jaki dokument pobytowy posiada cudzoziemiec. Reasumując, podmiot legalnie może powierzyć pracę cudzoziemcowi jeżeli uzyska zezwolenie na pracę dla określonego cudzoziemca, jeżeli zaś „pożyczy” cudzoziemca i nie uzyska zezwolenia powierzenie pracy będzie nielegalne. 

Co zrobić, jeżeli rolnik został przez cudzoziemca oszukany, okradziony, przyjechał na zaproszenie rolnika i zniknął?
Myślę, że w pierwszej kolejności należy powiadomić policję. Zwracam uwagę, że bardzo ważne jest żeby przed powierzeniem pracy zadbać o wszystkie wymagane dokumenty tj. kserokopię paszportu cudzoziemca, kserokopię ważnego tytułu pobytowego (wiza), zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca, umowę o powierzeniu pracy sporządzona na piśmie (tłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca) podpisaną przez podmiot i cudzoziemca. Podmiot może poinformować również Urząd o powyższym fakcie. Wówczas zostanie wszczęte postępowanie w wyniku którego można będzie uchylić zezwolenie na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Jak najlepiej składać wnioski o zezwolenie na pracę ?
Zachęcam Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl., konto na portalu praca.gov.pl można również założyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. Po zweryfikowaniu konta przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu podmiot może składać wnioski elektronicznie ze swojego konta tj. poprzez LOGIN i HASŁO (nie trzeba mieć podpisu kwalifikowalnego lub ePUAP).
Do dnia dzisiejszego 100% wniosków przyjęliśmy w formie elektronicznej. Elektroniczna forma wniosku ułatwia pracę urzędu, ale również podmiotów gdyż system intuicyjnie wskazuje pola do uzupełnienia, czyli nie ma możliwości pominięcia wymaganego pola jak również umożliwia wybór kodu PKD podmiotu, podstawy wykonywania pracy itp.. Po raz pierwszy wniosek w formie elektronicznej można wypełnić pod okiem pracownika w Urzędzie Pracy w Grójcu.

Dziękuję dyrektor Marzannie Skoczek za rozmowę.
Jak pojawią się jeszcze inne pytania, zapewne postaramy się na nie odpowiedzieć.


Michał Pruś
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Grójeckiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Geodezji

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja