Umowa o pomocy przy zbiorach zamieszanie z PIT

Umowa o pomocy przy zbiorach zamieszanie z PIT

Przeglądając porady, artykuły na stronach internetowych można się spotkać z zupełnie odmiennymi stanowiskami, jakie obowiązki ciążą na rolniku związane z rozliczeniem umów o pomocy przy zbiorach, np. konieczność złożenia informacji PIT-8C bądź PIT-11.

W tym konkretnym przypadku: rodzaj umowy i do jakiej grupy dochodów są one zakwalifikowane  w Ustawie PIT, status płatnika (rolnika) w świetle Ustawy PIT, ubezpieczenie w KRUS / ZUS, wreszcie status podatkowy pomocnika (czy jest rezydentem, czy nierezydentem, jeśli nierezydentem w Polsce, to rezydentem jakiego kraju?) wszystkie elementy mają ogromne znaczenie przy ustaleniu, jak rozliczyć dochody, jakie sporządzić dokumenty podatkowe na koniec roku podatkowego.
Rolnik zawierający umowę o pomocy przy zbiorach (w myśl art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z osobą, której miejsce zamieszkania jest na Ukrainie będącego nierezydentem polskim nie rozlicza podatku dochodowego za takiego pomocnika.


Rezydent Ukrainy uzyskujący w Polsce dochody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie podlega z tego tytułu opodatkowaniu w Polsce. Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody te mieszczą się w grupie "innych dochodów” i podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tj. na Ukrainie).
Zatem pomocnik rolnika będący rezydentem Ukrainy nie rozlicza się w Polsce z osiągniętych z tego źródła przychodów, a na rolniku wypłacającym rezydentowi Ukrainy świadczenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C czy PIT-11.

Podstawa prawna:
- art. 21 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269 ze zm.).


Kilka uwag:
- ubezpieczenie pomocnika w KRUS nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu roku. Po upływie tego okresu pomocnik podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w ZUS. Następuje zupełnie inne rozliczenie przychodu i ustalanie dochodu do opodatkowania. Między innymi część składek  ubezpieczenia społecznego i składka zdrowotna finansowana jest ze środków- wynagrodzenia podatnika/ubezpieczonego, a nie tylko z własnych środków rolnika.
- rezydent Ukrainy, to osoba, która między innymi:
=wykonuje pracę w Polsce do 180 dni w roku
=centrum życiowe mieści się na Ukrainie (ewentualnie przedstawiony certyfikat rezydencji)
- brak obowiązku pobierania przez rolnika zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z  umów cywilnoprawnych, np. zlecenie występuje w określonych sytuacjach, między innymi:
= brak zatrudnionych osób na umowę o pracę
= brak prowadzonej działalności gospodarczej.
Opisany sposób rozliczania podatkowego i obowiązków wobec urzędu skarbowego i podatnika dotyczy dość wąskiej grupy pomocników/zleceniobiorców.
Jeżeli rolnik w ramach umowy o pomocy przy zbiorach zatrudnia np.
- Polaków
- cudzoziemców, będących polskimi rezydentami (obowiązek podatkowy w Polsce),
Wówczas jest zobowiązany, w zależności od stanu faktycznego, do sporządzenia informacji podatkowej: albo PIT8-C albo PIT-11.

Opracowanie: Hanna Wojtczak
YASTA Błędów
Księgowość, Podatki, Doradztwo Personalne

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja