Rolnik nie jest zobowiązany do sporządzania formularza PIT-11

Rolnik nie jest zobowiązany do sporządzania formularza PIT-11

W związku z różną interpretacją przepisów ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której zostały zmienione zasady przesyłania przez podmioty zobowiązane informacji i deklaracji urzędom skarbowym, zwróciłem się do Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie tej ważnej dla rolników sprawy.

W celu autorytatywnego i ostatecznego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości sprawa została skierowana do Ministerstwa Finansów.
W dniu 18 stycznia 2019 roku ukazały się objaśnienia podatkowe nt. obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach
W ww. objaśnieniach zawarto następujące stwierdzenia.
Na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z Ukrainą i Białorusią, należności wypłacane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach zaliczane są do kategorii tzw. innych dochodów, uregulowanych w art. 21 danej umowy.
Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 ww. umów, części dochodu osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
Oznacza to, że dochód uzyskany na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach przez osobę mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie lub w Białorusi, podlega opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie lub w Białorusi, zatem w Polsce jest zwolniony z opodatkowania.
Konkluzja z tego jest następująca. Jeżeli wypłata wynagrodzenia następuje na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą i dochód ten nie podlega opodatkowaniu w Polsce zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to na rolniku nie spoczywa obowiązek sporządzania i przesyłania PIT-11.
Przykład:
Rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach z osobą mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie. Na podstawie umowy rolnik wypłacił cudzoziemcowi wynagrodzenie. Cudzoziemiec nie prowadzi działalności w Polsce za pomocą zakładu lub stałej placówki. Rolnik nie jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania pomocnikowi oraz urzędowi skarbowemu formularza PIT-11. Pod tymi objaśnieniami podpisał się z upoważnienia Ministra Finansów podsekretarz Stanu Filip Świtała.
Problem został definitywnie rozstrzygnięty. Uchroniło to rolników przed kolejną żałosną produkcją zbędnych dokumentów. Nasuwa się refleksja, że o nasze rolnicze interesy musimy się troszczyć sami. Nie możemy liczyć na zrozumienie rolniczych problemów przez urzędy i urzędników. Przekorni powiedzą, że można skorzystać z usług biur rachunków i wszelkiego rodzaju agencji pośrednictwa. To prawda, tylko ile należy sprzedać jabłek odmiany „Eskimos”, aby starczyło na opłacenie wszystkich kosztów. Ostatnio rolnik coraz więcej czasu musi poświęcić na papierologię i odwiedzanie urzędów. Czy jest to prawidłowy kierunek zmian w rolnictwie?!


Leszek Kumorek
Przewodniczący Sekcji Ogrodniczej
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników
Indywidualnych „Solidarność”

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja