W jaki sposób chronić pszczoły przed zatruciami w sadach?

W jaki sposób chronić pszczoły  przed zatruciami w sadach?

Współczesne rolnictwo i sadownictwo w kontekście wymogu dbałości o owady zapylające.

We współczesnym rolnictwie i sadownictwie zastosowanie środków ochrony roślin jest powszechne. Jest to często konieczny warunek oczekiwanej wielkości plonów takich jak zbiory rzepaku, a także jabłek, gruszek, malin i wielu innych owoców. Jednakże w sytuacji braku owadów zapylających, a w szczególności pszczół miodnych, nawet intensywne zabiegi ochrony roślin nie przyniosą wymiernych efektów. W przypadku wielu owoców lub warzyw zapylanie odgrywa najważniejszą i kluczową rolę, a odpowiednie zabiegi agrotechniczne i zwalczanie chorób oraz szkodników są kwestią wtórną, jednakże bardzo często niezbędną.
Zazwyczaj zabieg za pomocą ochrony roślin jest przez rolnika lub sadownika wykonany zgodnie z zaleceniami, prawidłowo, a jednak pewne ogólne warunki mają wpływ na osłabienie pszczół, a w dalszym etapie niekiedy dochodzi do wyginięcia poszczególnych rodzin pszczelich. Przedmiotem wielu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej jest analiza oddziaływania neonikotynoidów z receptorami nikotynowymi owadów.  Skutkiem zastosowania pestycydów z grupy neonikotynoidów jest śmierć nie tylko szkodnika upraw, lecz często powolne osłabienie kondycji owada pożytecznego – pszczoły miodnej.  
Prenylowe pochodne chalkonów chmielowych zawarte w preparacie Vitaeapis® opracowanym przez prof. dr hab. Mariusza Gagosia i opatentowanym przez BioActive-Tech Sp. z o.o. z Lublina, działając na układ nerwowy pszczół, chronią je przed skutkami działania środków  ochrony roślin, szczególnie z grupy neonikotynoidów. Pszczoły zabezpieczone preparatem Vitaeapis® wykazują odporność na insektycydy – po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® pszczoły żyją nawet po bezpośrednim kontakcie z pestycydami w dawkach toksycznych, nie ulegają stopniowemu osłabieniu i są bardziej odporne na choroby (szczegóły w miesięczniku „Pszczelarstwo” 2014, nr 3).
Nawet niska ekspozycja na neonikotynoidy może powodować poważne subletalne działanie na pszczoły. W publikacji Greenepace „Przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie” stwierdzono, że subletalne skutki obejmują szeroki zakres zaburzeń zachowania u pszczół miodnych, np. tiametoksam „w stężeniach subletalnych:
- pogarsza pamięć średniookresową i metabolizm mózgu pszczół miodnych,
- zaburza zachowania pszczół miodnych zbierających pokarm,
- nawet w bardzo niskich dawkach wywiera szkodliwy wpływ na rozwój kolonii trzmieli; szczególnie negatywny wpływ na matki,
- negatywny wpływ na rozwój systemu nerwowego i zdolność poruszania się u nowo wygryzionych robotnic dziko żyjących gatunków pszczół,
- w niskich dawkach porównywalnych ze stężeniami odnajdowanymi w warunkach polowych i w połączeniu z pyretroidem (Iambda-cyhalotryną) zwiększa śmiertelność robotnic i zmniejsza zdolności zbierania pokarmu u trzmieli, szkodząc zdrowiu całej kolonii.”
W odpowiedzi na powyższe problemy podjęte przez Greenpeace należy stwierdzić, że preparat Vitaeapis® realizuje oczekiwania współczesnego pszczelarstwa, ale również rolnictwa i sadownictwa, w zasadzie realizuje wyzwania współczesnych czasów. Przeprowadzone badania  wskazują na dużą skuteczność preparatu Vitaeapis® w ochronie rodzin pszczelich przed skutkami działania neonikotynoidów. Nawet rodzina pszczela osłabiona na pożytkach (na uprawie rzepaku, w sadach, ogrodach), na których zastosowano środki ochrony roślin po zastosowaniu Vitaeapis® szybko powraca do zdrowia.
Według aktualnej wiedzy, prawdopodobnie molekuły neonikotynoidów nie docierają do receptora nikotynowego i nie blokują jego czynności. Można przypuszczać, że aktywne cząsteczki preparatu mogą oddziaływać z receptorem, tworząc swego rodzaju barierę blokującą propagację neonikotynoidów w organizmie pszczoły. Vitaeapis® wychodzi naprzeciw potrzeby jaką jest selektywne zabezpieczenie pszczół przed negatywnym działaniem neonikotynoidów na rodziny pszczele.

Instynkt higieniczny i samooczyszczanie się pszczół
Zachowania higieniczne pszczół to cecha, która koreluje z opornością na grzybice, zgnilca amerykańskiego, Varroa destructor oraz inne choroby rozwijające się w ulu. Na skutek zachowań higienicznych pszczoły są w stanie wykryć, otworzyć i usunąć zainfekowany czerw, zanim stanie się zaraźliwy i w ten sposób spowolnić rozprzestrzenianie się choroby, a nawet ją wyeliminować.
Można wskazać wiele prac naukowych, w których autorzy wyraźnie podkreślają, że zwiększenie instynktu higienicznego rodziny pszczelej leży u podstaw jej zdrowia. Jedną z metod podnoszenia instynktu higienicznego pszczół jest dobór właściwego materiału genetycznego do unasieniania królowej. Ponadto również sposób odżywiania, obecność pożytku i pory roku wpływa na właściwy poziom naturalnych zachowań higienicznych rodziny pszczelej.
Przeprowadzono specjalistyczne badania nad instynktem higienicznym pszczół, polegające na zamrożeniu zasklepionego czerwiu lub nakłuwaniem go igłą. Celem była ocena czasu reakcji pszczół koniecznego do zlokalizowania martwych larw, a następnie usunięcia ich z ula.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że czas reakcji pszczół zabezpieczonych preparatem Vitaeapis®  skraca się dwu, a nawet trzykrotnie, zależnie od grupy kontrolnej. W krótkim czasie pszczoły wyrzuciły martwy czerw na zewnątrz ula eliminując rozwój zakażeń. Ten fakt oznacza, że preparat Vitaeapis® wspomaga, a nawet przywraca, naturalny instynkt higieniczny pszczół.
Ponadto stwierdzono, że analogiczny mechanizm działania występuje w rodzinach pszczelich dotkniętych grzybicą. Po zastosowaniu preparatu Vitaeapis®  nastąpiło sprawniejsze oczyszczanie gniazda z wapiennych mumii (przerośniętego grzybnią martwego czerwiu) przez pszczoły, hamując jednocześnie dalszy rozwój choroby (http://wolnepszczoly.org/wywiad-z-pania-elzbieta-kowalczyk/). Po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® w rodzinach chorych na grzybicę nastąpiła cicha wymiana matki. Zatem preparat Vitaeapis® może uruchamiać mechanizmy prowadzące do diagnozowania matki jako rezerwuaru  chorób (wektora przenoszenia) z jednoczesnym sygnałem do jej cichej wymiany.
Podobne obserwacje poczyniono w przypadku inwazji Varroa destructor. Po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® zaobserwowano znaczący osyp V. destructor na dennicę. Wnikliwa obserwacja wykazała, że Varroa są żywe, lecz zostały zrzucone z pszczół w wyniku tzw. efektu iskania się, występującego np. u pszczoły kaukaskiej. Oznacza to, że preparat nie zabija V. destructor, lecz pszczoły w wyniku podniesionego instynktu higienicznego same zrzucają go w rezultacie samoczyszczania się.

Wyjątkowe właściwości flawonoidów  chmielowych
Flawonoidy chmielowe zawarte w Vitaeapis® są bezpieczne dla pszczół i dla miodu. Niniejsze twierdzenie zostało potwierdzone wynikami badań, w tym badań próbek miodu rzepakowego wykonanymi przez Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności w Skierniewicach. Preparat Vitaeapis® powinien być stosowany przez cały sezon i przez wszystkie pokolenia pszczół dla utrzymania zdrowotności rodziny pszczelej.
Po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® na rodziny pszczele następuje wzmożony ruch pszczół na wylotku oraz zwiększa się obronność ula. Ponadto odnotowano nasiloną aktywność pszczół oraz wzrost ich wigoru. W pierwszej połowie sierpnia w ulach zabezpieczonych preparatem Vitaeapis® zauważono znaczną, w porównaniu z kontrolą, intensyfikację czerwienia matek pszczelich. Oznacza to zwiększenie siły rodziny pszczelej przed zimą, co znacząco przyczynia się do jej przetrwania.
Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus L.) jest powszechnie znany, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo różnorodnych związków aktywnych występuje w jednej roślinie, w tym przypadku w chmielu zwyczajnym. Spośród wielu związków ekstrahowanych z chmielu szczególnie korzystne działanie wykazują flawonoidy chmielowe. Oczywiście, nie sposób zaprzeczyć, że również pyłek pszczeli jest źródłem flawonoidów wykazujących wielokierunkowe działanie prozdrowotne. Flawonoidy wykazują działanie antyoksydacyjne, bakteriobójcze, przeciwzapalne, polepszają proces ziarninowania w miejscu gojących się ran. Siła antyoksydacyjnego działania flawonoidów zależy od liczby i położenia grup hydroksylowych. Im więcej grup hydroksylowych, tym silniejsze działanie flawonoidu. Z tego właśnie względu szczególną siłą działania odznaczają się flawonoidy chmielowe. Tę szczególną cechę flawonoidów chmielowych wykorzystał Profesor Mariusz Gagoś i opracował kolejny nowy preparat Vitaeapis® Premium.    

Vitaeapis® Premium
Systematyczne stosowanie Vitaeapis® Premium  chroni pszczoły przed osłabieniem siły rodziny pszczelej na pożytkach i zwiększa jej siłę obronną  przed zatruciami i chorobami. Zalecane zastosowanie preparatu Vitaeapis® Premium to kilka dni przed planowanymi w promieniu lotu pszczół zabiegami rolniczymi.
Natomiast w celu wzmocnienia siły rodziny pszczelej oraz pobudzenia zachowań higienicznych pszczół, w tym samooczyszczania, zaleca się zastosowanie preparatu Vitaeapis® Premium również podczas przygotowania do zimowli, po zimowli, w okresie łączenia rodzin, a także szczególnie w celu odnowy biologicznej pszczół po zastosowaniu leków warroabójczych.
Wynalazek Vitaeapis® oraz Vitaeapis® Premium ma na celu profilaktykę, wzmocnienie orga-nizmu pszczoły tak silnie, by rodzina pszczela samodzielnie mogła przezwyciężyć i ochronić się przed chorobą, przed źródłem zakażenia. Stosowanie przez pszczelarza mieszanki paszowej Vitaea-pis® to kierunek działania mający na celu profilaktykę, podniesienie instynktu higienicznego pszczół, samooczyszczania się pszczół, wykorzystanie „potencjału obronnego” samych pszczół. Hasło „Zdrowe pszczoły – zdrowy miód” i „Dobre, bo polskie” jest w tym przypadku uzasadnione.
Warto wspomnieć również, że systematyczne stosowanie Vitaeapis® Premium nie tylko zwiększa siłę obronną rodziny pszczelej przed osłabieniem, zatruciami i chorobami, ale również wzmacnia u pszczół smak i zapach, co powoduje, że syrop jest chętniej pobierany przez pszczoły.

Podsumowanie
Preparat Vitaeapis® oraz Vitaeapis® Premium chroni pszczoły przed negatywnymi skutkami zastosowania środków ochrony roślin. Konsekwencją działania preparatów Vitaeapis® jest aktywacja instynktu higienicznego w rodzinach o wydłużonym czasie wynoszenia chorego lub martwego czerwiu. Aktywacja instynktu higienicznego powoduje zrzucanie przez pszczoły roztoczy Varroa, wyrzucanie poza ul grzybic łącznie z Nosema. Czysty ul to zwiększenie czerwienia matki, a w konsekwencji – silna rodzina. Pszczelarze, którzy zastosowali Vitaeapis® na rodziny pszczele, zauważyli brak nastroju rojowego po podaniu preparatu. Z drugiej strony, w niektórych rodzinach nastąpiła cicha wymiana matki.
Według badań, w rezultacie zastosowania preparatu Vitaeapis® pszczelarz uzyskuje nawet o 30 kg więcej miodu z ula. Osyp na dennicy po zimowli jest nieliczny. Pszczoły żyją dłużej. 


Więcej informacji na stronie
https://vitaeapis-new.pl

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja