Burmistrz: skromny budżet

Burmistrz: skromny budżet

Tegoroczny budżet gminy Mogielnica będzie rekordowo wysoki. Jednak biorąc pod uwagę niektóre okoliczności, nie jest to powód do radości.

Według uchwały budżetowej, którą radni przyjęli na posiedzeniu 23 grudnia, gmina w 2020 roku osiągnie dochody na poziomie 40,26 mln zł. Z kolei wydatki mają zamknąć się w kwocie 38,59 mln zł. Planowana nadwyżka środków w wysokości 1,6 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę rad kredytów i pożyczek.
Za przyjęciem budżetu na 2020 rok opowiedziało jedenaścioro radnych, natomiast dwóch (Bogdan Sawicki i Edward Kieszek) wstrzymali się od głosu.

Cięcie wydatków
– Budżet jest, niestety, bardzo skromny, dlatego, że we wszystkich działach i rozdziałach, za wyjątkiem jednego, przewiduję zmniejszenie wydatków. Wzrost jest przewidziany jedynie w oświacie – stwierdził podczas sesji burmistrz Sławomir Chmielewski. – Same płace w oświacie wzrosły o 2,2 mln zł, a subwencja oświatowa wzrosła tylko o 71 tys. zł – podkreślał. 
Jak zaznaczył burmistrz, by zbilansować budżet, trzeba było zmniejszyć środki np. na pomoc społeczną, radę miejską, inwestycje czy remonty dróg.
 
Znaczone pieniądze
Na dochody gminy składa się kilkadziesiąt pozycji budżetowych. Do najważniejszych z nich należą wpływy z podatków od nieruchomości (6,52 mln zł) oraz rolnego (1,25 mln zł). Kolejne 6,1 mln zł zasili gminną kasę z tytułu udziału samorządu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Lwią część przychodów samorządu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, które gmina – jak sama nazwa wskazuje – może wydać jedynie na określony cel (w samorządowym języku na takie środki mówi się „znaczone pieniądze”). Tak jest np. z subwencją oświatową, wynoszącą w przypadku gminy Mogielnica w 2020 roku 8,23 mln zł. Urząd musi ją przeznaczyć jedynie na wynagrodzenia nauczycieli.
Do rubryki „dochody” wlicza się także kwotę 7,64 mln zł, którą samorząd otrzymuje z budżetu państwa i sukcesywnie wypłaca jako świadczenie 500+ (niewielki ułamek tych środków, poniżej 1%, stanowi dotacja od państwa na obsługę administracyjną programu 500+).

Kosztowna oświata
A co będzie najwięcej kosztować gminę w 2020 roku? Oczywiście oświata. Urząd szacuje, że utrzymanie szkół i przedszkoli (w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych) to wydatek rzędu 16,8 mln zł (nie licząc 420 tys. zł na funkcjonowanie świetlic).
Jednym z największych obciążeń budżetu samorządu są także wydatki na administrację publiczną. W tym roku wyniosą one 4,23 mln zł.
Warto również zwrócić uwagę na wydatki związane z gospodarką odpadami. Urząd zaplanował, że odbiór śmieci oraz obsługa administracyjna tego zadania na terenie całej gminy pochłonie 1,34 mln zł. Zgodnie z ogólnopolskimi przepisami koszty systemu muszą być sfinansowane wpłatami od mieszkańców.
Magistrat udzieli też dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Z tego tytułu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzyma pół miliona złotych, gminna biblioteka – 93 tys. zł, a niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne przedszkole w Kozietułach – 1,3 mln zł. Natomiast na zadania związane z prowadzeniem zajęć sportowych, czyli na działalność dla klubów sportowych, samorząd przeznaczył 120 tys. zł.


Drogi i chodnik
Na inwestycje w 2020 roku gminie udało się wygospodarować kwotę 659 tys. zł. Najwięcej, 288 tys. zł, zarezerwowano na budowę drogi gminnej Tomczyce – Ślepowola. Kolejne 125 tys. zł zabezpieczono na przebudowę Alei III w Górkach-Izabelinie. Natomiast 60 tys. zł samorząd wyłoży na budowę chodnika przy ul. Stegny w Mogielnicy. Należy w tym miejscu podkreślić, że te zadania zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
Pozostałą część środków zabezpieczonych na inwestycje gmina przeznaczy na wykonanie dokumentacji zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach. Mowa o: przebudowie drogi gminnej Kaplin – Borowe, przebudowie drogi gminnej Otalążka – Jastrzębia Stara, przebudowie nawierzchni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy oraz modernizacji boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja