JUŻ W MARCU NABÓR PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA

JUŻ W MARCU NABÓR PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA

Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Pod koniec stycznia ruszają spotkania z mieszkańcami. A już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł.

Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

– Budżet obywatelski świetnie sprawdził się już w wielu miastach i dzielnicach. My idziemy o krok dalej i oddajemy głos mieszkańcom całego województwa. To duże przedsięwzięcie, ale jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Mieszkańcy mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie procesu – podkreśla Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, wiceprzewodniczący Komisji Prawa, Samorządu, bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania  jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc.  (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.
 
– To mieszkańcy zadecydują, które inwestycje zostaną zrealizowane. Zgłaszając projekty, a potem oddając głos na konkretne pomysły, będą współdecydować o swoim najbliższym otoczeniu i dzięki temu rozwijać je. Projekty mogą dotyczyć zarówno infrastruktury, jak i np. wydarzeń kulturalnych – zaznacza Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Jak dodaje radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich  Leszek Przybytniak – Wartością dodaną budżetu obywatelskiego będzie aktywizacja i integracja mieszkańców naszego regionu. Taka inicjatywa  pozwoli na wspólne podjęcie ważnych dla lokalnych wspólnot decyzji. Liczę na duże zaangażowanie zwłaszcza młodych mieszkańców naszego regionu. Zachęcam również do udziału w spotkaniach informacyjnych.

W ostatnim kwartale roku odbyły się konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w której określono zasady i tryb budżetu obywatelskiego oraz wymogi, jakie powinny spełniać składane projekty. Uchwała weszła w życie 7 stycznia br.  28 stycznia, o godz. 18.00 w Resursie w Żyrardowie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.
– To tak naprawdę ostatni etap przed uruchomieniem naboru projektów. Chcemy w sposób jasny i prosty omówić z mieszkańcami, jakie pomysły można zgłaszać i na co muszą zwracać uwagę. W przypadku naszego budżetu obywatelskiego bardzo ważne są dwie kwestie –  inwestycja może być realizowana tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa. Kolejny krok to nabór projektów. Nie wymagamy szczegółowego kosztorysu – wystarczy pomysł i orientacyjny koszt. Szczegółową kalkulację bierzemy na siebie – podkreśla Tamara Borkowska, z-ca dyrektora Departamentu Organizacji urzędu marszałkowskiego.– Składanie projektów i głosowanie odbywać się będzie elektronicznie. Projekty można będzie także składać osobiście lub wysłać pocztą.
Jak zauważa dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski –Mieszkańcy mogą liczyć na naszą pomoc zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i w samym procesie składania projektów. Osoby, które nie mają dostępu od Internetu, będą mogły skorzystać z naszego sprzętu komputerowego. Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową budżetu obywatelskiego bom.mazovia.pl.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKT?
Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ?
Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.
CZEGO MOGĄ DOTYCZYC PROJEKTY?
Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.
JAK BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT?
Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty, Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Nabór rusza 2 marca br.  i potrwa do 31 marca br.
JAK BĘDĄ WYBIERANE PROJEKTY?
Od 1 kwietnia br. do 29 maja br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego.
KTO OSTATECZNIE WYBIERZE PROJEKTY?
Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.
Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne będą na stronie internetowej bom.mazovia.pl.
WAŻNE TERMINY
•    2-31 marca 2020 r.         – nabór projektów;
•    1 kwietnia-29 maja 2020 r.     – ocena projektów;
•    20 lipca-16 sierpnia 2020 r.     – głosowanie nad wyborem projektów;
•    do 31 sierpnia     2020 r.        – wyniki głosowania;
•    rok 2021             – realizacja projektów

Ostatnio zmienianyśroda, 22 styczeń 2020 14:48
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja