Duszpasterz z inwestorskim zacięciem

Duszpasterz  z inwestorskim zacięciem

Wierni świętowali 80-lecie urodzin oraz 35-lecie posługi kapłańskiej na ziemi grójeckiej ks. prałata Stanisława Laskowskiego.

W czwartek, 13 sierpnia, w kościele św. Mikołaja w Grójcu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Metropolity Warmińskiego Abp Józefa Górzyńskiego oraz jubilata księdza prałata, Stanisława Laskowskiego. Wydarzenie dodatkowo uświetniła obecność kapłanów z lokalnych i warszawskich parafii.

To dzięki Bogu
Ks. Stanisław Laskowski w tym roku świętował jubileusz 35-lecia posługi kapłańskiej na ziemi grójeckiej oraz 80. rocznicę urodzin. Obecnie kapłan przebywa już na emeryturze. Po uroczystej mszy, wraz z homilią wygłoszoną przez arcybiskupa Górzyńskiego, przyszedł czas na podziękowania. Jacek Adamski, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej im. Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu wygłosił przemówienie, w którym przypomniał zgromadzonym przedsięwzięcia i inwestycje, które przez lata swojej posługi kapłańskiej w Grójcu, zrealizował jubilat. Jacek Adamski, w imieniu wszystkich zgromadzonych złożył podziękowania w stronę ks. Stanisława Laskowskiego za wieloletnią posługę i trud włożony w realizację licznych przedsięwzięć. Głos zabrał również jubilat. W związku z 80. rocznicą urodzin podkreślił, jak wielką wartość w możliwości spędzeniu tylu chwil z ludźmi ma Bóg. Podziękowania za przybycie i wspólną celebrację uroczystości kierował w stronę mieszkańców Grójca oraz wikariuszy obecnych na uroczystości.
Ksiądz prałat Stanisław Laskowski urodził się 13 sierpnia 1940 roku w mazowieckim Nasielsku. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące. Potem w 1958 roku wstąpił do Seminarium w Płocku. Już w styczniu 1959 roku przeniósł się do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 w katedrze warszawskiej z rąk Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego. Posługę wikariusza pełnił w Bełchowie, następnie w Jadowie, Wieliszewie i Radzyminie. Pierwsze probostwo objął w Załbicach, skąd po 11 latach został przeniesiony do Pustelnika koło Marek. Po 4 latach (1985 rok) został mianowany proboszczem parafii Mikołaja w Grójcu i dziekanem grójeckim.

Rozkwit parafii
Już podczas pierwszej homilii stwierdził, że przybył, aby zorganizować drugą parafię w Grójcu  i przyczynić się do wybudowania nowego kościoła. Ks. Stanisław Laskowski przyczynił się do realizacji wielu inwestycji. Pierwszą, którą przeprowadził, był dom katechetyczny z trzema salami lekcyjnymi. Został on oddany do użytkowania jeszcze w grudniu 1985 roku. Kolejną, pilną inwestycją był remont kościoła św. Mikołaja w Grójcu. Na podstawie oceny ekspertów zachodziła pilna potrzeba naprawy uszkodzonej więźby dachowej oraz pokrycia dachu całego kościoła blachą. Była to dość skomplikowana i kosztowna operacja, zwłaszcza że nie można było w trakcie prowadzonych prac remontowych wyłączyć świątyni z użytkowania. Dziekan Stanisław Laskowski przy wsparciu parafian sprawnie finalizuje zakończenie prac remontowych. Dla utrzymania właściwych warunków mikroklimatycznych w świątyni zamontowane zostało centralne ogrzewanie. Wśród inwestycji można wymienić: budowę drugiego, dużego domu katechetycznego z licznymi salami do nauki religii na parterze oraz piętra przeznaczonego na mieszkania dla księży. Obecnie parter wykorzystany jest jako miejskie przedszkole. W 1996 roku w 460. rocznicę urodzin grójczanina ks. Piotra Skargi powołany został Społeczny Komitet Budowy jego Pomnika, którego przewodniczącym został wybrany Ks. dziekan Stanisław Laskowski. Postument został usytuowany na placu przed kościołem, zgodnie z lokalizacją opracowaną jeszcze w 1912 roku. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika nastąpiło 25 sierpnia 1996 roku.
Ks. Stanisław Laskowski, obejmując parafię Św. Mikołaja, zobowiązał się, że w możliwie najszybszym czasie podejmie działania pozwalające  stworzyć warunki do powstania i funkcjonowania nowej parafii. Uzyskanie zezwolenia i lokalizacji oraz zatwierdzenie projektu nowego kościoła wymagało w tamtych czasach nadzwyczajnych operacji. W roku 1993 nowopowstałą parafię objął ks. Bogusław Pasternak również bardzo operatywny kapłan, który z wielkim zaangażowaniem nadzorował budowę kościoła. Konsekracja nowego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Grójcu odbyła się 19 września 1999 roku.
Z inicjatywy ks. Laskowskiego rozpoczęła się także budowa Domu Pomocy Społecznej przy parafii Św. Mikołaja w Grójcu. Była to inwestycja kosztowna, wymagająca szczególnego wyposażenia technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tego typu obiektach. Z ogromnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym księdza dziekana i parafian udało się zakończyć inwestycję i przekazać obiekt do eksploatacji w 2005 roku. Będąc przez 25 lat proboszczem grójeckiej parafii, ks. prałat Stanisław Laskowski aktywnie uczestniczył w życiu miasta i wsłuchiwał się w potrzeby  parafian. Z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców miasta wyłonił się problem budowy kaplicy pogrzebowej z komorami chłodniczymi do przechowywania zwłok. Inwestycja ta została ukończona i oddana do eksploatacji w 2005 roku . 

Kontynuacja dzieła ks. Piotra Skargi
Ks. Stanisław Laskowski był także inicjatorem wznowienia działalności Kościelnej Fundacji Dobroczynnej ks. Piotra Skargi dla ubogich. Była to kontynuacja dzieła podjętego w 1615 roku. Ks. Piotr Skarga Pawęski jest jedną z najwybitniejszych postaci, zarówno w dziejach kraju, jak i Kościoła. Przed śmiercią złożył testament swojemu przyjacielowi Andrzejowi Boboli, podkomorzemu królewskiemu, przeznaczając pewną sumę pieniędzy na zakup ziemi, dzięki której można by pomagać ubogim. Andrzej Bobola zrealizował testament i w 1615 roku zakupił dwa majątki i założył Fundację dla ubogich im. Ks. Piotra Skargi. Fundacja i jej majątki przetrwały wieki w tym zabory i okupację hitlerowską. Zlikwidowana została po wojnie w ramach reformy rolnej i na jej bazie utworzony został PGR. Dzięki staraniom podjętym przez dziekana Stanisława Laskowskiego udało się odzyskać od Agencji Rolnej Skarbu w 1993 roku majątek fundacji za cenę 600 milionów starych złotych. Z takim długiem rozpoczęła swą działalność reaktywowana fundacja.
Przez wiele lat ks. Stanisław Laskowski był inspiratorem i organizatorem powiatowych  dożynek kościelnych w których uczestniczył Prymas Kardynał Józef Glemp. Organizował także pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz dla licznych cudownych miejsc pielgrzymkowych.
Redakcja

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja