Jednogłośne absolutorium dla wójta

Jednogłośne absolutorium dla wójta

Podczas XVII sesji rady gminy Chynów, która odbyła się 11 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie wójt gminy - Tadeusz Zakrzewski przedstawił obszerny raport o stanie gminy, który stanowi podsumowanie rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych działań i inwestycji.

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli uchwałę Nr XVII/115/2020 w sprawie  udzielenia wójtowi gminy Chynów wotum zaufania.
Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Uchwałę poprzedziło rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu za 2019 r., sprawozdania finansowego oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
Ponadto, przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy, radni zostali zapoznani ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię komisji  o wykonaniu budżetu gminy Chynów za rok 2019 oraz wnioskiem komisji o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Chynów z tego tytułu, jak też z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Oddział w Płocku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
Radni jednomyślnie, 15 głosami „za”, podjęli uchwałę Nr XVII/117/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Chynów z wykonania budżetu za 2019 rok.
Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski, dziękując za okazane zaufanie, podkreślił, że na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają na rzecz gminy, m.in. pracowników Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek, radnych, sołtysów oraz mieszkańców.
Udzielenie wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Jednogłośne głosowanie radnych „za” wotum zaufania i absolutorium było wyrazem uznania i poparcia dla włodarza naszej gminy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych na rzecz naszego regionu!

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja