Kuriozum: Bez wotum, ale za to z absolutorium

Kuriozum: Bez wotum, ale za to z absolutorium

Pozytywne opinie od Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), a także udzielenie absolutorium za poprawnie wykonany budżet w ubiegłym roku, nie przekonały radnych do udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, stosunkiem 12 do 5 głosów (2 radnych wstrzymało się od głosu, natomiast dwoje było nieobecnych).

Takie niespójne decyzje radnych nie dziwią nikogo, kto zna kuluary grójeckiego samorządu i systematycznie przygląda się obradom sesji. Często dochodzi na nich do ostrej wymiany zdań pomiędzy byłym burmistrzem miasta Jackiem Stolarskim, jego zastępcą Karolem Biedrzyckim, a obecnym włodarzem. Tak też było i na czerwcowej sesji, która trwała  prawie 6 godzin i w czasie której toczyła się dyskusja nad Raportem o Stanie gminy Grójec. Sesja dostępna na portalu mieszkańca www.grojec.esesja.pl.

Pozytywne opinie
Warto dodać, że decyzja radnych o udzieleniu absolutorium powinna być podejmowana na podstawie znajomości dwóch ważnych dokumentów, tj. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz opinii Komisji Rewizyjnej. Jedna i druga wypadły korzystnie dla głowy miasta. RIO wydała opinię pozytywną, nie zgłaszając przy tym żadnych uwag. Można z niej wyczytać, że w gminie Grójec w 2019 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 126.962.355.19 zł (co stanowi 103,79% planu) oraz wydatki w wysokości 122.654.337,31 zł (co stanowi 94,67% planu). Gmina Grójec zakończyła 2019 rok nadwyżką budżetową w wysokości 4.308.017,88 zł.
Dla porównania gmina Grójec zakończyła rok 2018 nadwyżką budżetową w wysokości 1.722.739,87. Udaje się także spłacać zadłużenie gminy. Stan zadłużenia z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2018 roku wyniósł 19.743.728,78 zł, na koniec 2019 roku 17.569.230,49 zł.

Liczby mówią same za siebie
Zespół pozyskiwania środków zewnętrznych  działa na pełnych obrotach, o czym świadczą kilkunastokrotnie większe kwoty pozyskiwanych środków w stosunku do poprzednich lat. W 2019 roku gmina Grójec pozyskała 3.367.624,12 zł (złożonych zostało 45 wniosków), dla porównania w 2018 złożono 15 wniosków i zdobyto 297.756,20 zł.

Brak logiki
Radni udzielili absolutorium burmistrzowi stosunkiem głosów 15 do 4. Przeciwko podjęciu tej uchwały byli radni klubu Prawa i Sprawiedliwości: Artur Moskal, Weronika Piwarska, Małgorzata Szymańczak oraz radny (KWW Rozwój i Gospodarność) Jacek Stolarski. Natomiast kuriozum w swojej decyzyjności samorządowcy osiągnęli nie udzielając wotum zaufania burmistrzowi.
Dariusz Gwiazda jest zaskoczony takim stanowiskiem radnych. Uważa, że jest to decyzja typowo polityczna. Tym bardziej, że w gminie zrealizowano ponad 30 inwestycji, stan zadłużenia został zmniejszony, dochody są dużo wyższe, a dotacje osiągnęły kwotę ponad 3 mln zł. - Nie ukrywam, że zaskoczyły mnie niektóre decyzje radnych. Z jednej strony udzielili mi absolutorium, czyli tym samym potwierdzili, że budżet Gminy Grójec jest odpowiednio zarządzany, co potwierdziła również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, z drugiej strony 12 radnych zagłosowało przeciwko uchwale udzielającej wotum zaufania dla burmistrza […] Serdecznie dziękuję radnym: Annie Lubowieckiej, Januszowi Dulembie, Henrykowi Feliksiakowi, Dariuszowi Prykielowi, Adamowi Siennickiemu za udzielenie mi wotum zaufania. Państwa postawa pozwala mi mieć nadzieję, że pomimo podziałów i różnic w poglądach, można podejmować rozsądne i obiektywne decyzje, że dostrzegacie Państwo, że za mojej kadencji Grójec otrzymał rekordowo wysokie dotacje, że mamy nadwyżkę budżetową, że przeprowadziliśmy ponad 30 inwestycji i przygotowujemy się do następnych.
Mieszkańców pragnę poinformować, że nieotrzymanie wotum zaufania nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych. Nieudzielenie wotum po raz drugi, może skutkować referendum i odwołaniem zarówno burmistrza jak i Rady Miejskiej, czego ani radnym ani sobie nie życzę, licząc na dobrą współpracę. –  napisał na swoim profilu społecznościowym Facebook burmistrz Dariusz Gwiazda.

Dobry zespół
Takie wyniki są efektem zaangażowanego personelu urzędników grójeckiego magistratu. Czytając Raport o stanie Gminy Grójec za rok 2019 można zapoznać się z inwestycjami gminnymi. Lista dokonanych inwestycji jest naprawdę obszerna. W ramce prezentujemy te najważniejsze

Wydatki rosną
Podsumowując, budżet gminy Grójec rośnie. W roku 2019 był większy o 18.996.666,58 zł w stosunku do roku poprzedniego. Niestety, samorząd nie może wszystkich dodatkowych dochodów przeznaczyć na inwestycje, ponieważ ponosi koszty obniżki podatku PIT, wzrost wydatków na oświatę  oraz na inne zadania własne gminy. Mimo tych problemów, udaje się spłacać zadłużenie gminy, przeprowadzać istotne inwestycje, przygotowywać gminę na realizację kolejnych projektów, które częściowo zostaną sfinansowane dzięki środkom zaplanowanym w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata  2021-2027.
Dzięki udanej współpracy burmistrza i Rady Miejskiej można osiągnąć wiele więcej, bowiem „Zgodą wzrastają małe rzeczy, niezgodą największe upadają” - mawiał Seneka Młodszy.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

•Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap – 1 470 360,70 zł,
•Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu – 240 782,90 zł,
•Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi – 170 053,29 zł, 
•Przebudowa ulicy Kościelnej w Grójcu i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej  – 783 656,50 zł,
•Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum  – 679 987,69 zł,
•Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W  dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Lesznowola, Duży Dół  – 302 760,80 zł,
•Wykonanie drogi gminnej w Dużym Dole III etap (dwa odcinki do drogi Podole-Lesznowola, od istniejącego asfaltu do przepompowni)  – 178 640,31 zł,
•Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej – 29 739,99 zł,

•Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Konopnickiej (od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej) – 30 000 zł,
•Budowa ulicy Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym – 557 117,86 zł,
•Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu wraz z urządzeniami infrastruktury sanitarnej i deszczowej – etap I  – 302 759,49 zł,
•Projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewiczyńskiej  – 25 000 zł,
•Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin – 1 340 643,91 zł,
•Projekt budowy ulic w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą  – 67 035 zł,
•Przebudowa dróg gminnych w Krobowie – 443 830,29 zł,
•Dokumentacja projektowa na  „Budowę drogi nr 67 w Kobylinie od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej” na kwotę 39 360 zł,
•Modernizacja systemu telewizji dozorowej Ratusz + Plac Wolności – 25 791,99 zł,
•Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. Laskowej 6 w Grójcu  – 7 380 zł
•Wykonanie  poboru dużej mocy en.elektr. wraz z  opomiarowaniem na Pl. Wolności w Grójcu  – 15 192,35 zł,
•Klimatyzacja pomieszczeń w USC  – 25 916,66 zł,
•Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – 18 816,64 zł,
•Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu, wybudowanej przez ZWiK Sp. z o.o. Grójcu, w którym gmina posiada 100% udziałów  – 1 299 231 zł,
•Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec  – 50 647,94 zł,
•Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fundusz sołecki)  – 125 189,51 zł,
•Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu  – 163 830,05 zł,
•Budowa placu zabaw w Gościeńczycach  – 33 026,70 zł,
•Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Krobów-Szymanówek – 37 309,58 zł,
•Rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fundusz sołecki) - 27 466,30 zł,
•Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice Parcela – projekt i częściowe wyposażenie (fundusz sołecki)  – 15 737,85 zł,
•Zakup urządzeń na plac zabaw w Ogródku Jordanowskim w Grójcu – 50 982,06,
•Zakup nowego samochodu strażackiego do KSRG OSP Grójec -  dotacja z budżetu gminy - 200 000 zł,
•Doposażenie OSP Zalesie - 20 000 zł; pozyskanie w bardzo dobrym stanie średniego samochodu strażackiego,
•Dotacja dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu - 200 000 zł.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja