Drodzy mieszkańcy gminy Jasieniec

Drodzy mieszkańcy gminy Jasieniec

zwracam się do Państwa ze słowami PODZIĘKOWANIA.

Dziękuję za to, że przez ostatnie 16 lat,  tj. przez cztery kolejne kadencje samorządu, miałem zaszczyt służyć Państwu pełniąc funkcję wójta na podstawie mandatu udzielnego mi przez ogół społeczeństwa w bezpośrednich wyborach w 2002 r. 2006 r. 2010 r. i w 2014 roku. Wcześniej, przez 12 lat, służyłem Państwu pełniąc funkcję sekretarza gminy. W sumie, niemal każdego dnia, spotykałem się z mieszkańcami gminy Jasieniec służąc lokalnej społeczności  przez 28 lat. Wcześniej, w latach 1983-1990 jako pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego także obsługiwałem teren gminy Jasieniec. Cała moja droga zawodowa wiodła ścieżkami naszej  gminy.
Moją przygodę z samorządem rozpoczynałem w 1990 r., czyli w roku uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierwszych wyborów do rad odrodzonego samorządu gminnego. Miałem wrażenie, że razem z ówczesnymi radnymi oraz wójtem  Zdzisławem Karasiem, uczestniczymy w czymś bardzo ważnym, w przywracaniu autentycznego wolnego samorządu terytorialnego w naszej, dynamicznie zmieniającej się wówczas politycznej, ustrojowej i gospodarczej rzeczywistości.
W tym miejscu dziękuję panu Zdzisławowi Karasiowi za to, że zaprosił mnie do współpracy i razem mogliśmy wdrażać w życie nowe zasady współżycia społecznego na szczeblu gminy w czasach zasadniczych przemian ustrojowych.
Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to czas budzenia się z komunistycznego letargu i organizowanie się ludzi w społeczeństwo obywatelskie. Skutkowało to wyzwoleniem społecznej inicjatywy i samoorganizacji ludzi w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Eksplodowały wtedy inicjatywy tworzenia społecznych komitetów ds. budowy wodociągów, gazyfikacji, telefonizacji, budowy dróg, remontów szkół, oświetlenia ulicznego... Udało się wtedy zrealizować wiele inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców, pozwalających doganiać cywilizowany świat.
Samorząd gminny przejmował kolejne kompetencje, często bez niezbędnego zabezpieczenia finansowego ze strony rządu. I tak przekazano gminom zarządzanie oświatą, w niedługim czasie utworzono, w wyniku reformy systemu oświaty, gimnazja. Zobowiązano gminy do tworzenia i prowadzenia przedszkoli. Dokonano podziału dróg lokalnych na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, czyniąc odpowiedzialnymi za ich stan i utrzymanie zarządców, co oznaczało, że gminy stały się odpowiedzialne za największą sieć dróg. Zbiegło się to, niestety, z likwidacją podatku drogowego i „wliczeniem dochodów z tego źródła do subwencji ogólnej”. Potem przyszła kolej na przejęcie oświetlenia ulicznego, pomocy społecznej, służby zdrowia, gospodarki odpadami komunalnymi. Wspólnie doszliśmy do sytuacji, gdzie gmina, czyli lokalny samorząd, jest odpowiedzialny za organizację niemal całego życia lokalnej społeczności.
Wracając pamięcią do początku naszej wspólnej drogi przywołuję następujący obraz:
- w Urzędzie Gminy funkcjonowały dwa telefony oraz radiotelefon, którym wojewoda „wzywał na dywanik” naczelników gmin;
- w całej gminie funkcjonowało kilkadziesiąt numerów telefonicznych, z których korzystały instytucje publiczne, szkoły, punkty skupu płodów rolnych, sklepy, sołtysi;
- sieć szkół podstawowych była bardzo nieefektywna - jedna duża szkoła podstawowa w Jasieńcu, cztery małe lub bardzo małe szkoły w terenie: Franciszków, Gośniewice, Łychowska Wola, Wola Boglewska i jedna szkoła średniej wielkości w Zbroszy Dużej;
- z 205 km dróg gminnych większość to były drogi gruntowe, wymagające natychmiastowego remontu lub modernizacji;
- mieszkańcy nie mieli dostępu do sieci gazowej.
Nie będę wymieniał wszystkich dokonań tych 28 lat. Zmiany, jakie zaszły, widzimy i odczuwamy w każdej dziedzinie życia. Wspomnę tylko o niektórych, najbardziej widocznych efektach naszej wspólnej pracy:
- wybudowanie i wyposażenie nowego budynku dydaktycznego dla gimnazjum gminnego,
- remont i termomodernizacja budynku  szkoły podstawowej w Jasieńcu,
- remont budynku szkoły podstawowej w Zbroszy Dużej,
- wybudowanie hali sportowej przy gimnazjum,
- wybudowanie i wyposażenie nowego obiektu przedszkola gminnego,
- oddanie do użytku obiektu dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- rozbudowa sieci wodociągowej i łączenie kolejnych stacji uzdatniania wody w jeden system. (70 km. wodociągów, 4 stacje uzdatniania wody),
- rozbudowywana sieć kanalizacji sanitarnej i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków (20 km sieci i oczyszczalnia o przepustowości dobowej 330 m 3),
- budowa sieci gazowej doprowadzającej gaz do niemal wszystkich miejscowości w gminie,
- wybudowanie nowego komunalnego budynku  mieszkalnego (12 mieszkań),
- modernizowane drogi gminne, a w tym 36 km nawierzchni bitumicznej (asfalt),
- 5 km podbudowy tłuczniowej gotowej do ułożenia warstwy bitumicznej,
-finansowy udział gminy w modernizacji dróg powiatowych (23 km),
- zmodernizowana droga wojewódzka nr 730 (chodniki, nowa nawierzchnia, oznakowani, poprawiająca bezpieczeństwo organizacja ruchu),
- przygotowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Zbroszy Dużej,
- przejęcie i remont ośrodków zdrowia w Jasieńcu i Gośniewicach,
- utworzenie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- utworzenie  Świetlicy Wiejskiej w Jasieńcu,
- budowa strażnicy dla OSP Jasieniec, OSP Boglewice, OSP Gośniewice oraz  wyposażenie jednostek w pojazdy oraz niezbędny sprzęt,
- urządzenie terenu rekreacyjnego nad stawami w Jasieńcu…
W czasie, kiedy pełniłem funkcję wójta gminy, zaszły ogromne zmiany w sytuacji politycznej i gospodarczej naszego kraju. Wstąpienie Polski do NATO to milowy krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju. Przyjęcie nas do Unii Europejskiej to zaliczenie naszego kraju do wielkiej rodziny europejskiej prowadzącej wspólną politykę, gwarantującą bezpieczeństwo gospodarcze. To także możliwość korzystania z prorozwojowych funduszy wspólnotowych oraz bezpośrednie dopłaty do rolnictwa i fundusze wspomagające zmiany strukturalne na wsi.
Lata mojej pracy w gminie Jasieniec, to także czas gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Polski Papież, dzisiaj już Święty Jan Paweł II. Wszyscy pamiętamy jego pełne emocji i prawdziwej bożej mądrości nauki wygłaszane do nas podczas kolejnych pielgrzymek do kraju. Pamiętamy wszyscy czas jego odchodzenia do Domu Ojca i dni pojednania i uniesień po Jego śmierci.
Wreszcie rok 2010 i katastrofa smoleńska. Podobne nastroje między Polakami jak przed pięciu laty tj. po śmierci Jana Pawła II.
Lata mojej służby mieszkańcom gminy Jasieniec to czas dynamicznych zmian. Przez te lata dokonał się skok cywilizacyjny, którego skutkiem są nowe technologie, błyskawiczny przebieg informacji dzięki sieci internetowej, łatwość przemieszczania się ludzi dzięki wprowadzeniu bezwizowego ruchu miedzy wieloma państwami oraz zniesieniu wewnętrznych granic na terenie Unii Europejskiej.
Już kilka miesięcy temu, z rozmysłem podjąłem decyzję o niekandydowaniu na stanowisko wójta gminy Jasieniec w wyborach w 2018 r. Uważam, że należy wiedzieć kiedy „zejść ze sceny”, kiedy należy ustąpić, aby dopuścić do głosu ludzi młodych, tych którzy pewnie inaczej  postrzegają problemy mieszkańców, którzy swoją wiedzę, popartą młodzieńczym zapałem, wykorzystają dla dobra tej społeczności, dla dobra gminy Jasieniec.
Jesteśmy już po wyborach. Wyłoniły one skład nowej Rady Gminy na kadencję 2018-2023. Społeczeństwo wybrało także nowego wójta. Została nim Pani Marta Cytryńska, która już w pierwszej turze zapewniła sobie zwycięstwo zdobywając 52% ważnie oddanych głosów.
Szczerze gratuluję Pani Marcie takiego wyniku wyborczego. Życzę wiele satysfakcji z pełnienia tej ważnej i zaszczytnej funkcji i sukcesu w realizacji programu wyborczego, a zaufanie wyrażone podczas głosowania niech przerodzi się w szacunek wynikający ze skutecznego rozwiązywania problemów.
Odchodząc z poczuciem dobrze wypełnionego zadania wobec lokalnej społeczności gminy Jasieniec, życzę wszystkim wszelkiej pomyślności.
Marek Pietrzak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja