Szereg ważnych decyzji

Szereg ważnych decyzji

Podsumowanie VIII Sesji Rady Gminy Pniewy.

W dniu 21 marca 2019 r. odbyła się VIII sesja rady gminy Pniewy. Przed rozpoczęciem sesji wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak przekazał sołtysom listy gratulacyjne od marszałka senatu RP Stanisława Karczewskiego z okazji Dnia Sołtysa. Po oficjalnym otwarciu sesji przez przewodniczącego rady gminy Grzegorza Sowińskiego i złożeniu sprawozdania z działalności wójta gminy Pniewy między sesjami, zostały przegłosowane kolejno uchwały w sprawie:
1. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
3. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania;
4. przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach za 2018 rok;
5. przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 dla gminy Pniewy za rok 2018;
6. zmiany uchwały nr IV.20.15 rady gminy Pniewy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach;
7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na rok 2019 w gminie Pniewy;
8. zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Pniewy na rok 2019;
9. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody do organu regulacyjnego.
Została również przegłosowana uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce – Ciechlin miejscowość Ginetówka na odcinku od km 3+790 do km 5+060 o długości 1270,00 mb”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 207 000 zł. Na wykonanie tego przedsięwzięcia powiat grójecki otrzymał dofinansowanie od wojewody mazowieckiego, w wysokości 965 000 zł, w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, co stanowi 80% wartości zadania.  Pozostałe 20% pokrywane jest z budżetu powiatu grójeckiego i gminy Pniewy, z czego 96 800 zł (40%) pokrywa powiat grójecki i 145 200 zł (60%) gmina Pniewy.
UG Pniewy

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja