niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy zakończył kolejny niezwykle udany rok szkolny 2023/2024, wzbogacony realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+. Dzięki uzyskanej akredytacji w sektorze edukacji szkolnej, szkoła w drugim półroczu przeprowadziła aż dwie mobilności uczniowskie, oferując 40 uczniom niezapomniane doświadczenia w Grecji i we Włoszech.

Projekt „Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra – EDYCJA 2023” 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631, finansowany przez Unię Europejską, umożliwił uczniom ZSO uczestnictwo w międzynarodowych programach edukacyjnych całkowicie bezpłatnie. Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych – cyfrowych, językowych, kulturowych, społecznych oraz osobistych. Projekt miały również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności szkoły w skali lokalnej i europejskiej.
Uczestnicy projektu zostali wyłonieni w drodze rekrutacji, która w klarowny sposób określała zasady naboru uczniów. Jednym z istotnych kryteriów była ocena i znajomość języka angielskiego, ponieważ był to podstawowy język komunikacji podczas wyjazdów.

Grecja – „Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra – EDYCJA 2023”
Pierwsza mobilność odbyła się w Grecji od 15 do 26 marca 2024 roku. Wzięło w niej udział 15 uczniów klas I, II i III liceum. Uczniowie realizowali tu tzw. mobilność indywidualną. Uczestniczyli w zajęciach merytorycznych w formie stacjonarnej, warsztatów, zajęć terenowych oraz spotkań z ekspertami. Każdy z uczniów realizował swój indywidualny program i zadanie projektowe. Tematyka zadań obejmowała zagadnienia związane z ekologią i ochroną przyrody. Zajęcia realizowane w greckiej szkole partnerskiej 3 LO KATERINI. Uczniowie zgłębiali też kulturę i historię Grecji, odwiedzając takie miejsca jak Meteory, Werginę, Thesaloniki i Litochoro.

Włochy – „Edukacja, ekologia i eksploracja północno-wschodnich Włoch - inspiracje przyszłych liderów na drodze do zrównoważonej przyszłości”
Druga mobilność miała miejsce we Włoszech od 7 do 14 czerwca 2024 roku. Wzięło w niej udział 25 uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej. Uczniowie współpracowali z włoskimi rówieśnikami, biorąc udział w lekcjach, warsztatach i zajęciach terenowych. W międzynarodowych grupach pracowali nad blogiem i broszurami na temat ekologii, edukacji oraz atrakcji Północnych Włoch. Czas po zajęciach wypełniany był włoską kulturą i odkrywaniem uroków regionu Friuli-Wenecja Julijska. Uczniowie udali się do przepięknej Wenecji, Triestu, zwiedzili także Udine.
Obydwie mobilności umożliwiły uczniom rozwijanie kompetencji kulturowych, językowych i cyfrowych. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z rówieśnikami z innych krajów, uczniowie mogli lepiej zrozumieć i docenić różnorodność kulturową. Projekty Erasmus+ przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania nauką oraz podniesienia szans uczniów na rynku edukacyjnym i w przyszłości także na rynku zawodowym.

Erasmus+ - Niezwykła Szansa na Rozwój dla Kadry Nauczycielskiej
Program Erasmus+ oferuje wyjątkową okazję do podniesienia kwalifikacji również dla kadry nauczycielskiej. W ramach wspomnianego projektu, aż pięciu nauczycieli z ZSO w Mogielnicy skorzystało z tej możliwości. Dwie nauczycielki wzięły udział w kursie w Grecji. Podczas kursu rozwijały swoje kompetencje językowe, międzykulturowe, społeczne i zawodowe. Poznawały innowacyjne metody nauczania oraz nawiązywały partnerstwa edukacyjne. Zajęcia i warsztaty dostarczyły im nowej wiedzy i umiejętności, które będą mogły wykorzystać w pracy z uczniami.
Troje nauczycieli uczestniczyło w programie job shadowing. Pr