niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W czwartek 27 czerwca odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Grójeckiego, na której Zarząd Powiatu uzyskał większością głosów absolutorium oraz wotum zaufania z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Podczas Sesji Rady Powiatu, Starosta Grójecki przedstawił Raport o Stanie Powiatu za 2023 rok, w którym podsumował zeszłoroczną działalność samorządu. Powiat Grójecki zrealizował szereg inwestycji drogowych i budowlanych, które udało się wykonać dzięki środkom własnym, środkom pozyskanym z budżetów gmin, programom rządowym oraz dotacjom Samorządu Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego. 
Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu debaty, Radni Powiatowi udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania - 17 głosów „za”, 1 głos „przeciw” (Radny Wojciech Wojtczak), 1 głos „wstrzymujący się” (Radna Agata Kępka), dwoje Radnych było nieobecnych (Anna Steczkowska i Cezary Kołodziejski). Głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grójeckiemu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2023 zakończyło się z podobnym wynikiem – udziału w głosowaniu nie wzięła 1 osoba (Radna Barbara Lipska). 
Uzyskane wotum zaufania z taką przewagą głosów stanowi wyraz zaufania i poparcia dla dotychczasowej działalności lokalnej polityki rozwojowej Zarządu Powiatu. Po przeprowadzonym głosowaniu, głos zabrał Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, który wyraził wdzięczność za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Podziękował Zarządowi, Radnym, Pracownikom Starostwa Powiatowego, Dyrektorom jednostek organizacyjnych, Samorządom Gmin oraz wszystkim instytucjom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju Powiatu Grójeckiego. 
Absolutorium, które Zarząd otrzymał za wykonanie budżetu za rok 2023, jest formalnym potwierdzeniem prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej powiatu.
Oprócz absolutorium, Zarząd uzyskał również wotum zaufania, które jest wyrazem aprobaty dla działań podejmowanych w bieżącej kadencji na rzecz rozwoju powiatu i jego mieszkańców.