środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Niecodzienni goście w PSP im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach.

12 października 2020 r . Publiczną Szkołę Podstawową im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach odwiedzili wyjątkowi goście:
Stanisław Karczewski – senator RP, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Mirosław Jakubczak – wójt gminy Błędów, Jacek Adamski – sekretarz gminy Błędów, Aneta Wróblewska – przewodnicząca Komisji Oświaty w Błędowie, Maria Pietrzak - kierownik Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie,
Maria Kowalska – przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Górecka – z-ca przewodniczącej Rady Rodziców.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz reprezentanci uczniów klasy VIII.
Po powitaniu gości dyrektor szkoły Małgorzata Krasuska przedstawiła zebranym krótki rys historyczny placówki. Podkreśliła, że szkoła w Gołoszach pełni nie tylko rolę edukacyjną, ale także kulturalną i integrującą lokalną społeczność. Zaznaczyła także, że patron szkoły zobowiązuje do wychowywania uczniów w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji narodowych, dlatego społeczności szkolnej znane i bliskie są słowa Cypriana Kamila Norwida „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Dodała również, iż wszyscy pracownicy  starają się, aby uczniowie i rodzice czuli się w niej dobrze, a także bezpiecznie.
Pani dyrektor podziękowała organowi prowadzącemu, sponsorom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań statutowych szkoły. Szczególną uwagę zwróciła na  możliwość korzystania z programów rządowych, które z całą pewnością przyczyniają się do doposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne. W ostatnich latach szkoła skorzystała z kilku takich programów, m. in. z dofinansowania na rzecz adaptacji nowych pomieszczeń i z tytułu realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus”.
Po wystąpieniu dyrektor szkoły głos zabrali goście. Jako pierwsza przemawiała Aurelia Michałowska, która z przekonaniem stwierdziła, że cieszy ją dobra współpraca szkoły z samorządem gminy oraz z rodzicami. Pani kurator przypomniała, że szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie. Podkreśliła też, że warto korzystać z programów rządowych. Życzyła również ósmoklasistom dobrych wyników na egzaminie i dostania się do wymarzonych szkół.
Kolejny mówca, Stanisław Karczewski, zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach bardzo ważna jest integracja miejscowego środowiska i kultywowanie tradycji. Wspomniał również swoją wizytę w placówce podczas uroczystości nadania szkole sztandaru.
Szanowni goście na ręce pani dyrektor złożyli życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Życzyli przede wszystkim zdrowia, które w obecnym trudnym czasie jest  szczególnie potrzebne.
Wizyta niecodziennych gości została upamiętniona ich wpisem do kroniki szkoły i kroniki gości. Zgodnie z tradycją szkolną Rada Rodziców z wdzięcznością przekazała przybyłym kosze z  owocami.
Uroczystość upłynęła w życzliwej i podniosłej atmosferze. Jesteśmy zaszczyceni wizytą w naszej szkole tak wyjątkowych osób.
PSP w Gołoszach