poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Jasieniec, jako jedna z zaledwie kilku gmin w skali kraju, pozyskuje dotację dla seniorów w ramach ogólnokrajowego konkursu grantowego Fundacji BGK „Generacja 6.0”. Beneficjentami konkursu zostało, łącznie, jedynie 30 podmiotów, w tym organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. To już kolejne dofinansowanie wywalczone przez gminę Jasieniec z Fundacji BGK w ostatnim czasie. Niedawno uzyskaliśmy 1. lokatę w Polsce wśród samorządów w konkursie „Na dobry początek!”, zdobywając dotację dla Przedszkola „Bajkowy Świat” w Jasieńcu! Realizacja obu projektów planowana jest w 2021r.

Pomoc finansowa dla seniorów, w wysokości 15 tys. zł (maksymalnie możliwy do uzyskania poziom wsparcia!),  przeznaczona zostanie na realizację projektu „SENIORZY interAKTYWNI i COOLturalni”.
 
Połączenie ekologii, rekreacji/sportu, kultury oraz informatyki
W ramach tej inicjatywy przeprowadzone zostaną następujące działania:
1) warsztaty informatyczne „e-Seni@r”, dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych (technologie komputerowe, możliwości Internetu i jego zagrożenia, wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w życiu codziennym,
2) zajęcia rehabilitacyjne na basenie „Sprawni z uśmiechem” (specjalistyczne ćwiczenia mające na celu wzmocnienie poszczególnych partii mięśni oraz poprawę ogólnej sprawności fizycznej,
3) zajęcia ruchowe (pilates/fitness) „Aktywni na co dzień”,
4) zajęcia z instruktorem nordic walking „Idź po zdrowie” wraz z zakupem kijków dla seniorów
5) organizacja wyjazdu do teatru lub kina: „Cieszy nas COOLtura”,
6) organizacja akcji ekologicznej „Naturalnie wkręceni”, dotyczącej sadzenia roślin w przestrzeni publicznej. Akcja ta, zlokalizowana w centralnym punkcie miejscowości Jasieniec, będzie przeprowadzona przez seniorów wspólnie z ich dziećmi i/lub wnukami. Zasadzona przez nich zieleń będzie symbolizowała nie tylko szacunek dla natury i promocję ekologii, lecz będzie ponadto działaniem integracyjnym, łączącym pokolenia (co podkreśli wagę więzi rodzinnych, międzypokoleniowych i społecznych).
Wsparcie na całość wydatków
Główną grupą odbiorców projektu będzie 40 seniorów powyżej 60. roku życia. Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu oraz poprawa sprawności ruchowej u osób w wieku 60+ z gminy Jasieniec. Nastąpi to poprzez:
- rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo, których sytuacja życiowa uniemożliwia bądź utrudnia pełnienie ról społecznych;
- zaktywizowanie seniorów oraz promocję pozytywnego wizerunku osób starszych;
- przekrojowość i praktyczność działań, które mogą w ogromnym stopniu pomóc seniorom z gminy Jasieniec w lepszej integracji społecznej, uwierzeniu w swe możliwości i czerpaniu radości z życia.
Wysokość dotacji sięga 100% kosztów przedsięwzięcia, dlatego gmina Jasieniec nie będzie musiała dokładać do realizacji tego zakresu projektu żadnych środków własnych.
 
Druga inicjatywa dla przedszkolaków
W 2021 r. zostanie ponadto zrealizowane inne zadanie edukacyjne, w jasienieckim przedszkolu, pn. pn. „EKOlogiczny Jasieniec w ruchu” (także dofinansowane w 100% przez Fundację BGK).
W ramach tej inicjatywy nastąpi z kolei:
- przeprowadzenie 16 godz. warsztatów ekologicznych dla dzieci,
– zakup dużego monitora interaktywnego,
– zakup ekopomocy dydaktycznych (zestawy do badania wody, modele demonstrujące działanie energii odnawialnych: wody, wiatru i słońca oraz zestaw do nauki segregacji odpadów),
- utworzenie nowoczesnej, specjalistycznej siłowni dla dzieci (zakup rowerków stacjonarnych, stepperów oraz wioseł),
-realizacja 8 godz. warsztatów doskonalenia pracy nauczyciela.
Szymon Woźniak