poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

25 lipca w Starostwie Powiatowym w Radomiu została podpisana Umowa dotacji między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a gminą Pniewy na realizację zadania pn. „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2022”. 

Kwota dotacji wynosi 8 648,64 zł co stanowi 40% kosztu całkowitego realizacji zadania, szacowanego na kwotę 21 621,60 zł. W 2022 roku gmina Pniewy planuje usunąć około 70 ton wyrobów zawierających azbest.W uroczystym podpisaniu umów udział wzięli posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień, Agnieszka Górska, Andrzej Kosztowniak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka. Gminę Pniewy reprezentował wójt Ireneusz Szymczak i skarbnik Agata Grzejszczyk.      
UG Pniewy, Justyna Płodzik