niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Porozumienie o współpracy dla rozwoju energetyki rozproszonej.  

Gminy Błędów, Belsk Duży i Pniewy oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna podpisały  Porozumienie o współpracy dla rozwoju energetyki rozproszonej. Porozumienie stworzy platformę pozyskiwania środków na inwestycje w energię odnawialną dla samorządów lokalnych, ale także prywatnych przedsiębiorców.
Porozumienie podpisali Mirosław Jakubczak, wójt gminy Błędów; Władysław Piątkowski, wójt gminy Belsk Duży; Ireneusz Szymczak, wójt gminy Pniewy oraz Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczył Rafał Rajkowski,  wicemarszałek województwa mazowieckiego, większościowy Wspólnik Mazowieckiej Agencji Energetycznej.
Celem porozumienia jest tworzenie warunków stałego, zrównoważonego, nowoczesnego i efektywnego rozwoju energetyki rozproszonej, w tym energetyki odnawialnej, która służy poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potrzeb.
– Porozumienie umożliwia stworzenie platformy współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, gospodarstwami rolnymi, jednostkami samorządu terytorialnego,  jednostkami administracji publicznej, jednostkami sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucjami otoczenia biznesu opartej na współdziałaniu w zakresie transferu wiedzy, wdrażania innowacyjnych, przyjaznych środowisku oraz społeczeństwu efektywnych ekonomicznie technologii w zakresie szeroko rozumianej działalności związanej z branżą energetyczną w tym również energetyką rozproszoną i odnawialną – powiedział Rafał Rajkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.  
– Porozumienie jest szczególnie ważne w czasach kryzysu energetycznego, gdyż współpraca naszych podmiotów pozwoli razem mierzyć się z obecnymi wyzwaniami rynku, ale także, dzięki efektowi skali jaki wspólnie osiągniemy, lepiej i skuteczniej budować projekty i programy energetyczne dla tego terenu, zwiększając wspólne szanse w staraniach o środki pomocowe – powiedział Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.   
Członkowie – założyciele porozumienia postanowili, że dla celów organizacyjnych funkcję Przewodniczącego Porozumienia pełnić będzie wójt gminy Błędów, a funkcję administracyjno-koordynującą Urząd Gminy Błędów.
– W celu zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego chcemy tworzyć optymalne warunki umożliwiające wdrożenie najnowszych technologii oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym systemie elektroenergetycznym. Dla realizacji celów Porozumienia rozważamy powołanie Spółdzielni Energetycznej lub Klastra Energii – powiedział wójt gminy Błędów Mirosław Jakubczak.
Charakter Porozumienia jest otwarty. W przyszłości mogą do niego dołączyć inne gminy.  
 UG w Błędowie