wtorek, 19 styczeń 2021
OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie MIASTA  MOGIELNICA

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 386/1 o pow. 0,0636ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę  wieczystą RA1G/00096901/9
Nieruchomość położona w Mogielnicy przy ul. Wolskiej 28. Są to tereny mieszkaniowe.
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 108m2  i powierzchni użytkowej 117,30m2 .
Budynek do generalnego remontu. Stan techniczny zły: załamana konstrukcja więźby dachowej, podłogi drewniane uszkodzone, brak stolarki okiennej, uszkodzona stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna zdekompletowana -brak, instalacja wodno-kanalizacyjna uszkodzona, brak centralnego ogrzewania ( ogrzewanie – piece kaflowe).

Cena nieruchomości wynosi 144.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych)
Wadium w wysokości  14.400,00 zł  (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z fragmentami obszaru sołectw  Izabelin-Górki i Miechowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr XLII/333/2006 z dnia 21.07.2006r. działka nr 386/1 znajduje się na terenach uzupełnienia i modernizacji zabudowy zagrodowej położonej wzdłuż ulicy Wolskiej- symbol planu F.2.2.RM.
Teren F.2.2 położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefie ingerencji konserwatorskiej.
Teren F.2.2 przylega do objętego ochroną prawną zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zespołu doliny rzeki Mogielanki.
Do chwili obecnej Rada Miejska w Mogielnicy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.
Na nieruchomości ustanowiona jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 386/2.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021r. o godz. 10.30  w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 25 stycznia 2021r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:
BS Piaseczno Filia Mogielnica
14 8002 0004 0045 9938 2021 0001
                                    
Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 25 stycznia 2021r. wadium znajdowało się na rachunku  organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może  odwołać przetarg  z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica www.mogielnica.pl oraz na   bip.mogielnica.pl
Przetarg w dniu 19.10.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 

dr Sławomir Chmielewski
Mogielnica, dnia 16.12.2020r.    

OGŁOSZENIE
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów