poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniu 11 lipca 2020 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku, z informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą p. Mariuszowi Dziuba absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych z czego 10 osób głosowało za przyjęciem uchwały, jedna przeciw, natomiast dwie wstrzymały się od głosu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą p. Tomasz Pietrucha pogratulował burmistrzowi i życzył dalszych sukcesów w pracy dla dobra naszej gminy.
UMiG